Despre

Programul RO10 “Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finanţat prin intermediul Granturilor SEE, are ca obiective principale îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc social (cu o atenţie specială acordată populaţiei de etnie romă), respectiv dezvoltarea de iniţiative menite să reducă inegalităţile şi să combată discriminarea grupurilor vulnerabile la excluziunea socială şi economică. 

Programul CORAI contribuie la obiectivele generale ale Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) de a reduce disparitățile economice și sociale în Europa și de a întări relațiile bilaterale între România și Statele Donatoare – Norvegia, Islanda si Liechtenstein.

Operator de Program: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) a fost desemnat Operator de Program pentru Programul CORAI, potrivit Memorandumului de Intelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei si Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare acordate României prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European si Mecanismul Financiar Norvegian, pe perioada de programare 2009-2014.

Partener de programConsiliul Europei – Directoratul pentru Cetatenie Democratica si Participare

Valoarea programului: 31.764.706 de Euro

Durata programului: 2013-2017

In cadrul Programului vor fi organizate 4 apeluri de propuneri de proiecte, respectiv:

– apelul de propuneri de proiecte Local, organizat in cadrul Schemei de granturi mici si adresat comunitatilor de romi din mediul rural si din orasele cu mai putin de 15.000 de locuitori (5.176.471 euro);

– doua apeluri de propuneri de proiecte reunite sub titulatura Sinergii pentru viitor – un apel adresat copiilor in situatii de risc (7.058.823 euro), celalalt tinerilor in situatii de risc (5.705.882 euro);  

– apelul de propuneri de proiecte Coerent, prin intermediul carora vor fi finantate initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale (4.458.598 euro).

Programul include de asemenea si un proiect predefinit, ce urmeaza a sustine eforturile Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) de elaborate a unei noi strategii nationale in domeniu. Proiectul urmeaza a fi implementat de CNCD in parteneriat cu Consiliul Europei.

Rezultate aşteptate:

 • set de măsuri integrate şi eficiente care să vizeze grupuri de copii şi tineri în situaţii de risc
 • cooperarea autorităţilor publice cu societatea civilă în scopul dezvoltării de iniţiative destinate reducerii inegalităţilor, întăririi măsurilor anti-discriminatorii în favoarea grupurilor vulnerabile la fenomenele de marginalizare socială şi economică.

Programul CORAI va conduce la:

 • înfiinţarea unor noi servicii sau a unor componente noi în cadrul unor servicii deja existente, care să ofere asistenţă integrată pentru un număr de 7.000 de copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc (inclusiv de etnie romă)
 • 8.000 de părinţi/tutori ai copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc vor primi servicii specifice de suport
 • 300 de profesionişti care furnizează servicii copiilor/tinerilor aflaţi în situaţii de risc vor fi instruiţi în domenii de interes pentru munca lor
 • iniţierea a cel puţin 10 noi reţele de schimb şi transfer de bune practici, parteneriate sau coaliţii între instituţii publice şi mediul privat şi cel al societăţii civile, în scopul combaterii practicilor discriminatorii şi excluziunii sociale a grupurilor dezavantajate
 • 300 de reprezentanţi ai autorităţilor locale, judeţene, regionale sau naţionale şi ai sectorului privat şi societăţii civile vor dobândi cunoştinţe noi şi specifice, ca rezultat al participării lor la sesiuni de formare, seminarii, conferinţe, activităţi de tip reţea axate pe teme precum: egalitatea de gen, egalitatea de şanse, discriminare, înţelegerea interculturală, respect pentru diversitate etc. (din aceste 300 de persoane, cel puţin 100 vor fi reprezentanţi  ai autorităţilor locale şi judeţene din zone/localităţi cu procentaj ridicat de romi)
 • reprezentanţi ai autorităţilor locale, judeţene, regionale şi/sau naţionale şi ai sectorului privat  şi societăţii civile vor dezvolta, în parteneriat, cel puţin 15 metodologii, instrumente, proiecte, planuri de acţiune sau planuri de dezvoltare locală, alte măsuri menite să asigure  internalizarea valorilor şi practicilor anti-discriminatorii şi incluzive, bazate pe principiul  egalităţii de şanse etc. în lucrul cu/ în folosul grupurilor dezavantajate.

La nivel general, Programul urmăreşte:

 • îmbunătăţirea frecvenţei şcolare, în special în rândul copiilor de etnie romă, inclusiv creşterea accesului şi participării la educaţia preşcolară
 • creşterea nivelului de conştientizare privind importanţa educaţiei în rândul familiilor de etnie romă şi a comunităţilor locale
 • o mai bună dezvoltare a abilităţilor de viaţă în rândul copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi sau aparţinând altor grupuri vulnerabile
 • profesionişti mai bine pregătiţi pentru lucrul cu copiii şi tinerii şi în rândul celor implicaţi în problematica incluziunii sociale şi a combaterii discriminării
 • creşterea gradului de acces la servicii adaptate nevoilor copiilor şi tinerilor la risc
 • adoptarea de măsuri coerente, la nivel local şi regional, care să vizeze inegalităţile, discriminarea şi marginalizarea şi care să fie iniţiate, în mod participativ, de către actorii instituţionali locali şi de  societatea civilă
 • dezvoltarea unor relaţii relevante de parteneriat între factorii interesaţi implicaţi în promovarea incluziunii sociale şi în combaterea discriminării.
Rate this post

Leave a Comment