Ştiri Ştiri

Înapoi

Anunt din 20 octombrie 2017 privind angajarea unui OFITER DE PROIECTE, COD COR 242104, ocupatie asimilata Responsabil de proces

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin selectie, pe baza calificarilor atestate prin CV si a documentelor solicitate la depunerea candidaturii si, ulterior, prin concurs, un Ofiter de proiecte, cod COR 242104, ocupatie asimilata Responsabil de proces.

 1. Atribuţii si responsabilitati generale
 • Respecta Regulamentul SEE 2009-2014, acordul de program, legislatia aplicabila locala, nationala si europeana si procedurile operationale aplicabile, si urmareste respectarea acestor reglementări la nivelul departamentului;
 • Se asigură ca proiectele finantate se inchid in conformitate cu Regulamentul SEE, acordul de program, legislatia nationala si europeana si procedurile operationale aplicabile, contribuind astfel la realizarea obiectivelor generale ale Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, respectiv a obiectivelor specifice si a rezultatelor programului;
 • Raspunde de activitatea de pastrare si arhivare a documentelor aferente proiectelor repartizate;
 • Contribuie cu informatii legate de proiecte, statistici la nivelul indicatorilor si activitatilor, tipurilor de servicii finantate, la realizarea raportului final al programului;
 • Comunica cu diversi interlocutori (PP, reprezentanti ai autoritătilor locale, regionale si centrale,  furnizori etc.),  in vederea completarii informatiilor despre proiecte necesare pentru raportul final;
 • Raporteaza neregulile identificate responsabilului cu neregulile;
 • Asigura confidentialitatea si securitatea informatiilor (corespondenta, date, documente);
 • Identifica si evalueaza riscurile la nivelul activitatilor de care este responsabil si le raporteaza responsabilului cu gestionarea si tinerea registrului riscurilor, conform Procedurii de management a riscului;
 • Se preocupa continuu de imbunatatirea pregatirii sale profesionale;
 • Participa la imbunatatirea procedurilor/formularelor de lucru;
 • Indeplineste, in limita competentelor, alte sarcini la care este solicitat de conducerea FRDS, in interesul programului;
 • Raspunde de gestionarea documentelor cu care lucreaza (de exemplu, proiecte, solicitari de plata, facturi etc.).
 1. Atributii si responsabilitati specifice

•     Urmareste  procesul de inchidere a proiectelor ce ii sunt repartizate (se asigura de existenta la dosar a tuturor documentelor necesare, intocmite si ordonate corespunzator etc.);

•    Inregistreaza in baza de date (MIS), daca este cazul, conform cerintelor programului informatic, si raspunde de corectitudinea/acuratetea informatiilor inregistrate;

•    Identifica si evalueaza riscurile la nivelul procesului de inchidere a proiectelor, tine evidenta acestora si acorda o monitorizare speciala eliminarii riscurilor identificate. Raporteaza riscurile, atat cele de la nivelul proiectelor, cat si cele ale activitatii departamentului, coordonatorului DO;

 • Asigura conditiile stocare/ de arhivare a proiectelor inchise, care i-au fost repartizate;
 • Realizeaza, la cererea conducerii, pentru proiectele selectate, verificarea dosarelor proiectelor inchise si corespondenta cu cerintele de inchidere;

•    De cate ori este cazul, semnaleaza/raporteaza probleme şi aspecte critice constatate în legatura cu inchiderea proiectelor (inclusiv nereguli), pe care le raportează ofiterului de nereguli, conform procedurilor aplicabile; urmareste rezolvarea acestor situatii, dupa caz;

•    Participa la elaborarea planificarilor/ rapoartelor Departamentului Operational (ex., furnizeaza date pentru planuri de activitate, estimări de cheltuieli, rapoarte de activitate lunare, trimestriale, semestriale, anuale, după caz).    

 

Ofiterul de proiecte va fi angajat pe baza de contract de munca pe durata determinata, in temeiul art. 83 lit. a Codul Muncii, pentru inlocuirea unui salariat pe durata suspendarii contractului sau de munca, cu norma partiala de 6 ore/zi, respectiv 30 ore/saptamana, repartizare inegala, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS pentru Programul RO10.

 1. Organizarea concursului:

Examenul/concursul va consta in proba practica si interviu preliminar.

a) proba scrisa-practica - timp alocat: 90 minute; punctaj: 100 puncte. Subiectele  vizeaza atat evaluarea cunostintelor profesionale, cat si de lucru la calculator. Cel putin un subiect vizeaza evaluarea cunostintelor de limba engleza.

b) interviu - se noteaza cu admis/respins

Candidatii care intrunesc minim 60 de puncte la proba scrisa-practica vor obtine calificativul PROMOVAT pentru faza a doua a examenului/concursului, respectiv pentru interviu.

Data de desfasurare a concursului este stabilită pentru ziua de 03 noiembrie 2017, la sediul FRDS din Bucuresti, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etaj 3, sector 3, cu urmatorul grafic de desfasurare al examenului/concursului:

Orele 09.00–10.30: Proba scrisa-practica

Orele 10.30–12.30: Deliberarea comisiei de examen privind rezultatul de la proba scrisa-practica

Ora 13.00: Afisarea la sediul FRDS a rezultatului probei scrise-practice

Ora 13.15: Sustinerea interviurilor preliminare cu comisia de examinare

Candidatii promovati dupa proba scrisa-practica vor fi invitati la interviu cu comisia de examinare. In situatia in care intervalul orar alocat pentru interviu este insuficient, in functie de numarul candidatilor se va realiza programarea si pentru ziua urmatoare a candidatilor promovati, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut la proba scrisa-practica.

Candidatii trebuie sa raspunda subiectelor de concurs stabilite pe baza bibliografiei privind reglementarile aplicabile postului, reglementarile finantatorilor, legislatia nationala, reglementarile europene etc., sa demonstreze ca poseda foarte bune abilitati de planificare si organizare, echidistanta si obiectivitate, cunostinte foarte bune de limba engleza si utilizare a calculatorului (aplicatiile Microsoft Office), precum si disponibilitate de deplasare in tara.

Candidatii admisi de comisia de examinare vor fi programati la interviul de angajare cu directorul executiv al FRDS.

 1. Conditii de participare:

Pentru ocuparea postului de Ofiter de proiecte, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

A. Conditii generale cumulative obligatorii pentru toti candidatii:

a)    cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)    cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;

c)    varsta de minimum 18 ani impliniti;

d)    capacitate deplina de exercitiu;

g)    indeplinirea conditiilor specifice solicitate.

 

In cazul in care va fi selectat, candidatul trebuie, de asemenea, sa demonstreze ca:

a) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza (atestata pe baza de examen medical de specialitate);

b) nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

B. Conditiile specifice:

 • Licentiat in asistenta sociala, sociologie, psihologie, pedagogie, psiho-pedagogie, filologie, stiinte economice, juridice, ale comunicarii, administrative, politice 
 • Experienta de cel puţin 3 ani in managementul proiectelor cu finantari externe (EEA/Norway Grants, fonduri europene si similare, Banca Mondiala etc.); reprezinta un avantaj experienta in monitorizarea proiectelor EEA/Norway Grants, avantaj care va fi luat in considerare la interviu
 • Experinta de cel putin 3 ani in managementul proiectelor cu componenta sociala (reducerea saraciei, incluziunea romilor, grupuri dezavantajate, tineri, inserție pe piața muncii, etc.) 
 • Vechime în muncă minim 6 ani  
 • Cunostinte foarte bune de limbă engleza - nivel C1
 • Cunostinte foarte bune de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point, gestiune baze de date)  
 • Disponibilitate de deplasare in tara.

Persoanele care indeplinesc conditiile generale si specifice sunt invitate sa trimita un CV (format Europass), in limba romana, insotit de o copie a urmatoarelor acte:

 1. act de identitate
 2. diplome de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari relavante pentru post
 3. dovada indeplinirii cerintelor minime de vechime in munca si experienta relevanta
 4. declaratie pe propria raspundere ca nu a suferit condamnari

la adresa de e-mail: office@frds.ro sau  pe fax  la nr.: 021/315.34.15,  pana la data de 29 octombrie 2017 inclusiv. Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel.: 021/315.34.40, de luni pana vineri, intre orele 9.00-17.00 sau la nr.: 0721274984, persoana de contact Pop Mariana. Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si care, potrivit datelor din CV, indeplinesc cumulativ cerintele generale si specifice, vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului. Rezultatul preselectiei va fi comunicat individual, fiecarui candidat, pe adresa de email indicata in CV, cel mai tarziu in data de 30 octombrie 2017.

 

 

BIBLIOGRAFIE

-  Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial mechanism 2009-2014 (adoptat de EEA Financial Mechanism Committee pe 13 ianuarie 2011, confirmat de Standing Committee al statelor EFTA pe 18 ianuarie 2011, amendat pe 4 ianuarie 2012 si 14 martie 2013), cu anexele aferente (Programme Operators' Manual, Information and Publicity Requirements etc.) - disponibil la adresa http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/EEA-Grants-2009-2014

-  Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, aprobată cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 246/2013;

-  OUG nr. 88/2012 privind privind cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spatiului Economic European si prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014;

- OUG 23/2013, privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al SEE 2009-2014 şi MFN 2009-2014, aprobată, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 242/2013 şi normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul 659/24.07.2013.

 


Calendar evenimente Calendar evenimente

Programul RO10-CORAI: Conferinta Internationala “Breaking the circle of Roma exclusion”, organizata la Bucuresti, in perioada 3-4 octombrie 2017

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala , in calitate de Operator de Program al Programului RO10 Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale, finantat prin Granturile SEE 2009-2014, va organiza, la Bucuresti, in perioada 3-4 octombrie 2017 ,  Conferinta Internationala "Breaking...

Lista participanților la sesiunea de instruire pe tema "Combaterea excluziunii sociale și economice și a discriminării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile"

Joi, 23 februarie 2017, FRDS publica lista participantilor la sesiunea de instruire cu tema " Combaterea excluziunii sociale si economice si a discriminarii persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile ", gazduita in perioada 31 martie-6 aprilie 2017 de Centrul de Tineret al Consiliului Europei din Strasbourg, Franta. Lista poate fi consultata aici . Sesiunea de instruire este finantata...

Anunturi Anunturi

Anunţ privind achiziţia de „Servicii de auditare a situatiilor financiare ale FRDS pentru anul 2017” in cadrul Programului RO10-CORAI

COD CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiară Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în calitate de autoritate contractantă, anuntă organizarea procedurii de...

Anunţ privind furnizarea de echipamente de calcul, stocare date, imprimantă multifunctională si memorii

Coduri CPV: -        30213000-5 Computere personale,  -        30213100-6 Computere...

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei în vederea reducerii disparităților sociale și economice și pentru a întări relațiile bilaterale cu cele 16 state beneficiare din sudul și centrul Europei.

 

 ICELAND

 LIECHTENSTEIN  NORWAY

Alerta nereguli Alerta nereguli

Despre Program

Programul RO10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale" (CORAI) , finanţat prin intermediul Granturilor SEE, are ca obiective principale îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc social (cu o atenţie specială acordată populaţiei de etnie romă), respectiv dezvoltarea de iniţiative menite să reducă inegalităţile şi să combată discriminarea grupurilor vulnerabile la excluziunea socială şi economică.  Programul CORAI contribuie la obiectivele generale ale Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) de a reduce disparitățile economice și sociale în Europa și de a întări relațiile bilaterale între România și Statele Donatoare - Norvegia, Islanda si Liechtenstein. Operator de Program :   Fondul Roman de Dezvoltare Sociala ...
Vizite: 2327513
© 2014 Fondul Român de Dezvoltare Socială - Toate drepturile rezervate